Een land is als een stroom, waar zielen van een grote verscheidenheid elkaar ontmoeten voor een zekere tijd. Een decreet van het lot heeft hen daar geplaatst: sommigen zijn reeds afkomstig van dat land, maar de meesten komen van elders. Bepaalde mensen denken dat ze het recht hebben andere landen te misprijzen of zelfs te haten, en dat uit vaderlandsliefde. De onwetende stumperds vermoeden niet dat zijzelf burgers waren van die landen tijdens een andere incarnatie en dat zij toen dezelfde dwaze en bekrompen gedachtegang volgden ten opzichte van het land dat zij nu willen beschermen!...
Ons land is slechts ons vaderland voor deze incarnatie. Hoeveel Fransen hebben Duitsland of Engeland verafschuwd, zonder eraan te denken dat zij in een vorige incarnatie Duitsers of Engelsen waren, en dat zij toen Frankrijk verafschuwden... Deze wet geldt voor alle landen van de wereld en ook voor de godsdiensten. Hoeveel katholieken hebben de protestanten gehaat en vervolgd, zonder er een seconde aan te denken dat zij in een andere incarnatie zelf protestanten waren. En omgekeerd.