Een zonnestraal is in feite een flux, een stroom van miljarden deeltjes, en ieder van die deeltjes bevat een formidabele kennis over de zon en haar bewoners. Wanneer je geleerd zult hebben de zonnestralen te ontvangen, te begrijpen en te ontcijferen, zullen zij jou de kennis van de zon brengen en niet alleen haar kennis, maar ook haar liefde voor alle schepselen en bovendien haar leven, haar kracht.
Als de meeste mensen bijna niets van de zon ontvangen, is het omdat zij zich ermee vergenoegen de zon te bekijken, terwijl ze aan iets anders denken. Zij moeten leren wat de aard is van de zonnestralen en zich voorbereiden, om deze te ontvangen, om te kunnen genieten van al hun rijkdom. De stralen van de zon kunnen je alles geven, op voorwaarde echter dat zij in jou een open deur vinden.

Beste lezer van de Dagteksten van Omraam Mikhaël Aïvanhov.

Vanaf vandaag ontvangt u deze teksten van uitgeverij Prosveta Nederland, www.prosveta.nl.
Tot dusver kwamen ze van Prosveta Frankrijk, www.prosveta.com.
Voor u verandert er in principe niets.

Aanmelden voor de maandelijkse Prosveta Nieuwsbrief & voor de Nederlandse Dagteksten kan vanaf nu enkel nog via www.prosveta.nl.

Nederlandse en Engelse boeken kunnen vanaf vandaag eveneens enkel nog besteld worden via www.prosveta.nl en niet meer via www.prosveta.com.

Voor vragen of opmerkingen, neem gerust contact op met .

Met vriendelijke groet,
het team van Prosveta Nederland.

 

Waarom heeft de natuur aan de man dat instinct gegeven de vrouw naakt te willen bewonderen? Waarom zoekt hij altijd een gelegenheid haar uitgekleed te zien?... Helaas kunnen de mensen de taal van de natuur niet interpreteren: zij voelen vanbinnen bepaalde driften, zij staan stil bij de grofste uitingen ervan, zij geven eraan toe, zij gaan eraan ten onder en het is afgelopen. Waarom leren zij deze instincten niet gebruiken voor hun spirituele ontwikkeling?

In feite wil de natuur de mens aansporen verder te gaan dan de uiterlijke schijn, om een andere waarheid te ontdekken. De man moet bij de vrouw meer leren bewonderen dan haar lichamelijke naaktheid, namelijk de naaktheid van haar ziel en haar geest, dat wil zeggen de grootste zuiverheid, het grootste licht in haar. Boven bestaat er niets onzuivers of lelijks, maar enkel onschuld en pracht.

Er zijn talloze gevallen van zelfmoord, maar zij kunnen teruggebracht worden tot drie categorieën. Zij hebben als oorzaak ofwel een gebrek in het verstand, ofwel een gebrek in het hart, ofwel een gebrek in de wil.
Indien je een goed begrip hebt van de dingen, indien je weet dat er een goddelijke wereld bestaat, die bevolkt wordt door een groot aantal schitterende wezens, en dat deze goddelijke wereld zijn stempel heeft gedrukt op de fysieke wereld... Indien je weet dat gevoelens en verlangens zo'n macht hebben dat je ze met het nodige geduld en volharding kan realiseren... Indien je er tenslotte in slaagt je te beheersen, om niet alleen de bevrediging van je begeerten na te jagen, maar indien je alle moeilijkheden beschouwt als een middel om je wilskracht te oefenen... wel, dan zal je nooit beslissen vrijwillig een einde te maken aan je leven. Zelfs de zwartste armoede en ontberingen, zelfs ziekte en eenzaamheid zullen er niet in slagen je klein te krijgen, want jij zal zegevieren.

Jezus heeft gezegd: ‘Ga binnen door de smalle poort, want breed zijn de poort en de weg die leiden naar het verderf, en velen gaan daarlangs.’ De smalle poort die toegang verleent tot het Koninkrijk van God, is die van de Inwijding. De Inwijding is een ascese, die de mens leert zich te bevrijden van zijn zwakheden en van alle lagere neigingen. Men kan ze vergelijken met het gat, waar de slang doorkruipt, als zij moet vervellen. De discipel is degene die zich moet voorbereiden om door de smalle poort te gaan, die hem van zijn oude huid zal afhelpen, dat wil zeggen van zijn verkeerde opvattingen en verderfelijke neigingen. Iedere mens moet door de smalle poort gaan, en in plaats van bang zijn of in de war raken, moet je blij zijn dat je dankzij deze poort, een nieuwe mens wordt met nieuwe gedachten, gevoelens en gedragingen, een waarachtige zoon of dochter van God.
Men kan zeggen dat de mens in de loop van zijn bestaan door drie poorten gaat: die van de geboorte en die van de dood, waar alle mensen noodzakelijkerwijze doorgaan, wat ook hun graad van evolutie is. Maar door de derde poort, die van de Inwijding, kunnen enkel degenen gaan die in staat zijn tot een groot werk van zuivering en onthechting.

Om je met God te verbinden is het meest doeltreffende middel je te concentreren op het licht. God is in feite niet het licht, Hij is veel meer dan dat en men kan Hem niet kennen, noch zich Hem zelfs inbeelden. In Genesis staat dat God op de eerste dag het licht heeft geschapen, en dat Hij daarvan de grondstof van het universum maakte. Het licht is dus de eerste goddelijke emanatie en bevat alle kwaliteiten en deugden van God. Daarom kan men God enkel kennen via het licht.
Ziehier een oefening die je zeker kan doen: iedere dag, verschillende keren, eraan denken je te concentreren op het licht, te rusten in het licht, te versmelten met het licht, je van het licht te doordringen, je in te beelden dat heel het universum baadt in dat licht. Geleidelijk zal je voelen dat alles in jou hersteld wordt, dat dit licht je de echte wetenschap, de echte vrede, het evenwicht en de macht bezorgt. Buiten het licht zal je nooit de zin van het leven vinden.