Je wilt iemand goed behandelen, maar door onwetendheid of onhandigheid kwets je hem; de aardse gerechtigheid die je beweegredenen niet onderscheidt, veroordeelt je volgens je daden. Maar de hemelse gerechtigheid, die je goede bedoelingen kent, zal je ruim belonen voor je goddelijke en onbaatzuchtige motieven, hoewel zij de menselijke wetten je misschien laat straffen, omdat zij daarmee niets te maken heeft. Omgekeerd, als je geschenken geeft, als je blijk geeft van edelmoedigheid tegenover een meisje bijvoorbeeld, maar met de heimelijke bedoeling haar te misbruiken, is het best mogelijk dat je op aarde gewaardeerd wordt, maar de Hemel zal je straffen, want de hemelse rechtbanken beoordelen je niet volgens je daden, maar volgens je beweegredenen.

Het gebied van de daden en het gebied van de beweegredenen die aan de basis liggen van de daden, hangen niet af van dezelfde rechtsmacht. Indien zowel je motieven als je daden goddelijk en onberispelijk zijn, zul je zeker van beide kanten beloond worden. En als je aan beide kanten de wetten overtreedt, zullen ook beide gerechten je veroordelen.

Zie ook ‘De mens verovert zijn bestemming – reïncarnatie en karma’, Izvor 202, hst. 4.