Doe moeite om altijd verder te gaan in het bewust worden en het verkennen van je mogelijkheden. De Hemel laat je nooit aan je lot over, zonder je de hand te reiken, zonder je de weg te wijzen, zonder je nieuwe mijnen te tonen om te ontginnen of nieuwe rijkdommen om er voordeel uit te trekken.

Het is tijd om aan het werk te gaan, want alles wat je in je ziel en je geest verkrijgt aan wijsheid en deugden, zul je op een dag meenemen naar de andere wereld en je zult het opnieuw meebrengen bij je volgende reïncarnatie. Inderdaad, voortaan moet je trachten je binnenkant te verkennen en te ontginnen, want daar zul je de kostbaarste elementen vinden voor je ontplooiing en verheffing.

Zie ook ‘Subtiele centra van de mens – aura, zonnevlecht, hara, chakra’s’, Izvor 219

Mensen hebben een betreurenswaardige neiging om het doel en de middelen met elkaar te verwarren. Zij weten wel dat er altijd een doel is dat men moet bereiken, en middelen om zover te komen. Maar zij hebben niet gemerkt dat zij al hun beste vermogens gebruiken om het laag-bij-de-grondste doel te bereiken. Om hun laagste begeerten te bevredigen, zijn zij bereid het beste van zichzelf op te offeren: hun intelligentie, hun integriteit en hun zuiverheid. En zelfs God moet klaarstaan om hen te helpen bij hun gesjoemel en hun dwaze streken. En geloof je dat zij zich rekenschap geven van deze situatie? Vergeet het maar!            

Zij hebben nog nooit de tijd genomen om zich af te vragen: ‘Wat zoek ik eigenlijk?... En welke middelen gebruik ik om mijn doel te bereiken?’ Welnee, zij hebben een Meester nodig om hen te zeggen: ‘Kijk eens hier, m’n beste, wat is je doel? De hel! En je middelen? Wel, God, de engelen, de wetenschap, de kunst, de godsdienst.’ Ja, om uiteindelijk in de Hel terecht te komen.

Zie ook ‘Spiritueel leven – 115 gouden regels’, Izvor 227, blz. 15 en 49

Je ontmoet soms mensen die zeer gevoelig en mediamiek zijn en zich in een beklagenswaardige toestand bevinden, omdat zij geen enkel middel bezitten, waarmee zij zich kunnen verdedigen tegen astrale entiteiten. Gevoelig zijn voor de onzichtbare wereld is goed, maar op voorwaarde dat men eerst zijn onderscheidingsvermogen en zijn wil heeft geoefend. Want om in contact te komen met de onzichtbare wereld, moet men zich overgeven aan de invloed van geesten. Er bestaan immers allerhande geesten, en wanneer zij zien dat mensen over geen enkele verdediging beschikken, profiteren zij ervan door hen te bedriegen, hen te misbruiken en hun krachten af te nemen. Natuurlijk zijn die stakkers na enkele jaren volledig de weg kwijt. Alvorens zich te wagen aan sommige experimenten, moet men weten welke risico’s zij inhouden en in staat zijn deze het hoofd te bieden. Het volstaat niet dat men zomaar aangetrokken wordt door sommige aspecten van de occulte wetenschappen – alle waarachtige Meesters zullen je dit bevestigen. Maar als zij op een dag zien dat jij er klaar voor bent, laten zij zelf het doek vallen en zal alles wat je wilde zien en kennen voor jou toegankelijk worden.

Zie ook ‘Op aarde zoals in de hemel’, Synopsis II, deel VI.3.I

Alle mensen slepen hun verre verleden van de dierenwereld met zich mee: de geslepenheid van sommige dieren, de brutaliteit, wreedheid, vraatzucht en sensualiteit van andere... Het spreekt vanzelf dat die dierlijke natuur machtig is: zij kreeg duizenden jaren om zich te versterken en te oefenen, want zij heeft geleefd in zeer lastige omstandigheden. Kijk eens naar alle moeilijkheden die dieren moeten doorstaan om te kunnen overleven, voedsel te vinden, voor een schuilplaats te zorgen en deze te behouden, om zich te beschermen tegen andere dieren... Hoe wil je dan dat onze instinctieve natuur nu zacht, goed en inschikkelijk zou zijn, nadat zij in dergelijke omstandigheden heeft geleefd?                               

Maar wij moeten ook beseffen dat deze natuur niet het laatste stadium van ontwikkeling is. De vraag is dus hoe wij kunnen werken aan onze psychische en spirituele eigenschappen, om het hoofd te kunnen bieden aan al die instinctieve neigingen. Dat is het probleem dat wij allemaal moeten oplossen.

Zie ook ‘De Gouden Sleutel – tot het oplossen van de levensproblemen’, verzameld werk deel 11

Op dezelfde manier zoals je deelneemt aan het leven van je gezin, je stad of je land, moet je leren deelnemen aan het kosmische leven. Waarom beeldt men zich in dat men een astronaut moet zijn en beschikken over een raket om in de kosmos te reizen en te werken? De aarde reist door de etherische ruimte, meegevoerd door de zon, en wij bevinden ons dus op aarde als in een ruimteschip dat zijn reis tussen de sterren voortzet. Dit gegeven maakt van ons kosmische burgers die in staat zijn bewust en lichtend deel te nemen aan het universele leven. Het is tijd dat wij afstand nemen van de beperkte begrippen die ons werden ingeprent door de opvoeding, de maatschappij. Het is nu nodig dat wij ons ruimere, grotere en meer verheven inzichten eigen maken: deelnemen aan het kosmische werk van het licht onder de bescherming van Christus.

Zie ook ‘Meditatie – scheppend werken met de gedachte, de verbeelding, de natuur, het licht’, reeks Stani 3, deel IV.1