Dagtekst 17 januari 2022

Bidden is geen bezigheid voor lichtgelovige mensen, aan wie men heeft wijsgemaakt dat God niets anders te doen heeft dan te komen luisteren naar hun gemompel. Het echte gebed is gebaseerd op een wetenschap over de structuur van het universum en de verschillende toestanden van de materie. Boven de aarde, het water, de lucht en het vuur, bestaan een groot aantal gebieden van een steeds grotere subtiliteit, die bevolkt worden door lichtende wezens: engelen, aartsengelen... En zoals wij uit de aarde, het water, de lucht en het licht alles kunnen putten wat wij nodig hebben, kunnen wij op dezelfde manier uit deze gebieden alles halen waaraan wij behoefte hebben voor onze gezondheid, ons geluk en onze ontplooiing.

In de eerste plaats moeten wij weten dat het universum hiërarchisch is opgebouwd, en vervolgens dat aan het hoofd van deze hiërarchie een Wezen staat dat één en al liefde is en alles heeft uitgedeeld, zodat het geen enkel schepsel in de ruimte aan iets ontbreekt. Wij moeten nu trachten door gebed deze gebieden te bereiken, om er alle elementen te halen waar ons hart en onze ziel naar verlangen, en om er een toevlucht te vinden in momenten van onzekerheid en angst.

Zie ook ‘De macht van de gedachte’, Izvor 224, hst. XII

Dagtekst 16 januari 2022

Al degenen die niet aan zichzelf werken om de cellen van hun organisme spiritueler te maken, stellen zich bloot aan groot leed. Je zult zeggen: ‘Hoe zal ik dat werk aanvatten?’ Begin met het voedsel, door die deeltjes eruit te halen die je cellen levendiger, soepeler en steviger maken. Je hebt al opgemerkt dat sommige mensen die een grote schok ondergaan, enkele ogenblikken later reeds hun kalmte hebben teruggevonden, terwijl anderen zich heel moeilijk herstellen. De psychische materie van deze laatsten is niet soepel, zij bestaat uit elementen die zeer dicht tegen het fysieke vlak aanleunen.

Het middel bij uitstek om weerstand te kunnen bieden aan het leven van deze tijd, om die abnormale spanningen te verdragen, is een zuiver, een eenvoudig leven te leiden. En vanzelfsprekend volstaat het niet te letten op de voeding en de manier van eten, maar ook op de gedachten, de gevoelens en verlangens. Door zich in te spannen om deze te zuiveren en te verlichten, verwerf je geleidelijk een elasticiteit, een soepelheid, die je in staat zal stellen fysiek en psychisch weerstand te bieden aan alle schokken.

Zie ook ‘Het leven, meesterwerk van de geest’, Synopsis III, deel VI. 1

Dagtekst 14 januari 2022

Toen Adam en Eva in de tuin van Eden leefden, voedden zij zich met de vruchten van de Boom des Levens die een weldadige warmte aan hen gaven. Toen zij daarna wilden eten van de vruchten van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad, zijn zij afgedaald naar de aarde, waar de kou van de afscheiding, van de dood heerst... en zij bevinden zich daar nog. In de warmte van het Paradijs waren zij als cellen die met elkaar verbonden zijn, zoals de atomen in een gasmolecule gedreven worden door een en dezelfde beweging. Maar zodra zij op de aarde kwamen, werden zij gegrepen door de kou en toen zij elkaar bekeken, voelden zij zich naakt, dat wil zeggen van elkaar gescheiden.

Alle misverstanden tussen mensen zijn afkomstig van die scheiding in het bewustzijn. Wie is afgedaald in de kou van de aarde, kan de kou van de wijsheid niet begrijpen.

Zie ook ‘U bent goden’, Synopsis I, deel 1.3

Dagtekst 15 januari 2022

Een diepe, onvermoede wetenschap ligt besloten in het symbool van de cirkel met een punt in het midden. Waarom is het centrum altijd beperkt tot een punt, terwijl de cirkel een oneindige omtrek kan hebben? De omtrek is de uitdrukking van de materie die de wezens en de dingen opslorpt. Het centrum is het symbool van de geest die straalt en zich uitdrukt. In plaats van te verzamelen en te bewaren, geeft de geest.

Daarom wordt hij ook voorgesteld door een minuscule punt. En de cirkel is groot omdat hij de rijkdommen van de geest ontvangt. Zeg je: ‘Maar dan verliest de geest alles!’ Nee, want hij leeft in de materie die zijn rijkdom heeft ontvangen en bijgevolg heeft hij niets verloren. En deze wet geldt ook voor alle wezens die echt kunnen geven. Wie geeft, profiteert ervan, want hij leeft voortaan in al degenen die van zijn gaven hebben genoten. Zijn geest leeft in hen. En om dezelfde reden worden al degenen, die zich inbeelden dat zij van iemand geprofiteerd hebben, in werkelijkheid bewoond door hun weldoener, want hij openbaart zich via hen.

Zie ook ‘Op weg naar een zonnebeschaving’, Izvor 201, hst. 3

Dagtekst 13 januari 2022

Wanneer je kennis hebt genomen van de waarheden van de Ingewijden, kun je je niet langer gerechtigd voelen om lichtzinnig en onzorgvuldig op te treden. Je voelt je verplicht jezelf in het oog te houden en dat is heel goed. Zolang je onwetend bent, kan het je enigszins vergeven worden dat je vergissingen begaat. Die onwetendheid zal natuurlijk niet beletten dat je voor deze vergissingen moet boeten, maar je zult niet in dezelfde mate verantwoordelijk zijn als wanneer je op de hoogte zou zijn van de wetten. Wanneer men op de hoogte is en toch het slechte pad blijft bewandelen, is de sanctie van de Hemel veel zwaarder.                          

Zeg nu niet: ‘Oh, ik heb er spijt van dat ik een leerling van een Inwijdingsschool ben, want de Hemel zal mij strenger beoordelen!’ Men hoeft geen spijt te hebben, het is beter dat men op de hoogte is, zelfs als men meer moet betalen. Zelfs als men moet lijden, is kennis toch verkieslijk, want vroeg of laat werpt zij vruchten af. Zonder kennis daarentegen blijft men in de duisternis. Het licht verdient dus altijd de voorkeur.

Zie ook ‘In naam van de Duif: innerlijke vrede, wereldvrede’, Izvor 208